Ochrona Danych

Jako ELEKTRON AG dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej oraz zainteresowanie naszymi produktami. Ochrona danych ma szczególne znaczenie dla kierownictwa spółki ELEKTRON AG. Wszelkie dane osobowe zgromadzone na stronie internetowej ELEKTRON AG są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu indywidualnej obsługi klienta, przekazania informacji o produkcie lub udostępnienia usługi. Korzystanie ze strony internetowej ELEKTRON AG jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z naszych szczególnych usług za pośrednictwem strony internetowej, może być wymagane przetwarzanie danych osobowych. W przypadku gdy wymagane jest przetwarzanie danych osobowych oraz nie ma podstawy prawnej dla takiego przetwarzania, żądamy wyrażenia zgody przez osobę, której te dane dotyczą.
Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zawsze zgodne z obowiązującym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi dla ELEKTRON AG. Dzięki niniejszej polityce prywatności nasza firma stara się informować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa oraz regularnie je kontrolujemy, aby zapewnić odpowiednia ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, manipulacją, utratą. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy witryn stron trzecich dostępnych za pośrednictwem strony www.elektron-group.com. 

1. Definicje

Nasza polityka prywatności powinna być prosta do odczytania oraz zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. W tym celu chcielibyśmy już na wstępie wyjaśnić zastosowaną terminologię.
W niniejszej polityce prywatności stosujemy między innymi następujące pojęcia:

a. Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą” lub „podmiotem danych”). Możliwa do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez odniesienie do identyfikatora, np. nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora online lub przynajmniej jednego czynnika charakterystycznego dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

b. Osoba, której dane dotyczą/podmiot danych
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c. Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych lub innych, jak np. gromadzenie, nagrywanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.
Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

d. Pseudonimizacja
Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą zostać przyporządkowane do określonego podmiotu danych bez korzystania z dodatkowych informacji, o ile takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

e. Administrator danych
Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, urząd lub inna jednostka organizacyjna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby przetwarzania są określone przez prawo unijne lub prawo państw członkowskich, administrator lub określone kryteria jego wyznaczenia mogą być określone w prawie unijnym lub w prawie państw członkowskich.

f. Podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, urząd lub inna jednostka organizacyjna, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

g. Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, urząd lub inna jednostka organizacyjna, której udostępnia się dane, bez względu na to, czy jest to strona trzecia czy nie. Jednakże organy, które są uprawnione do uzyskiwania danych osobowych zgodnie z prawem unijnym lub krajowym w ramach dochodzenia, nie są uważane za odbiorców.

h. Strona trzecia
Stroną trzecią jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, urząd lub inna jednostka organizacyjna niebędąca podmiotem danych, ani administratorem, ani podmiotem przetwarzającym lub jedną z osób, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych.

i. Zgoda
Zgoda to dobrowolne, szczególne, świadome i wyraźne oświadczenie woli, przez które podmiot danych, w drodze oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.


2. Nazwa i adres administratora danych
Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów stanowiących o ochronie danych osobowych to:
ELEKTRON AG
Andreas Puur
CFO / Członek zarządu
Riedhofstrasse 11
8804 Au (Zürich)

Tel. +41 (0)44 781 01 11
E-mail: a.puur@elektron.ch
Strona internetowa: www.elektron.ch
Międzynarodowa strona internetowa: www.elektron-group.com

Oddział w Polsce

ELEKTRON Polska Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 33D
55-090 Długołęka
Polska
NIP: 8961563004

3. Używanie plików cookie

Strony internetowe ELEKTRON AG używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Stosując pliki cookie, ELEKTRON AG może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej usługi przyjazne dla użytkownika, które nie byłyby możliwe bez cookie. Podmiot danych może w każdej chwili uniemożliwić instalację plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej i trwale odrzucić akceptację plików cookie. Ponadto wcześniej zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich przeglądarkach internetowych. W przypadku dezaktywacji ustawień plików cookie w używanej przeglądarce internetowej można nie mieć dostępu do wszystkich funkcji tej strony internetowej.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa ELEKTRON AG zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona jest wyświetlana przez podmiot danych lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzeniu podlegają (1) stosowane rodzaje i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system, z którego jest dostęp, (3) strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie systemu dostępu do naszej witryny internetowej (tzw. referrer), (4) strony podsieci, które są przekierowywane za pośrednictwem systemu dostępu na nasza stronę internetową (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do ochrony w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.
Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, ELEKTRON AG nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej wymagane, aby (1) poprawnie dostarczyć zawartość naszej strony internetowej, (2) w celu optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamowania, (3) w celu zapewnienia stałego funkcjonowania naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz ( 4) w celu zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są analizowane przez ELEKTRON AG z jednej strony statystycznie oraz w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić najlepszy możliwy poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez podmiot danych.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

a. Prawo dostępu do informacji
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w każdej chwili uzyskać od administratora danych bezpłatnych informacji dot. przechowywanych danych osobowych, np. pochodzenie danych, cel i kategorie przetwarzanych danych osobowych, osoby zaangażowane w gromadzenie danych osobowych, a także odbiorcy danych.

b. Prawo poprawienia lub usunięcia danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do żądania natychmiastowego poprawienia lub usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto podmiot danych ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - również za pomocą oświadczenia uzupełniającego - przy uwzględnieniu celów przetwarzania danych.
Usuwając zbiór danych zostaną usunięte wszystkie dane osobowe odwiedzającego, chyba że usunięcie nie jest możliwe z powodu prawnego lub umownego obowiązku przechowywania.
Jeżeli podmiot danych chciałby skorzystać z prawa poprawienia, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo zapewnione przez europejskie organy ustawodawcze do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych pod następującymi warunkami alternatywnymi:
Podmiot danych kwestionuje dokładność danych osobowych, na czas pozwalający administratorowi na sprawdzenie dokładności danych.
Przetwarzanie danych jest bezprawne i podmiot danych sprzeciwia się ich wykasowaniu, żądając w zamian ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dotyczą dane, wymaga ich do ustalenia, zaspokajania lub ochrony roszczeń prawnych.
Podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora mają charakter nadrzędny wobec podstaw osoby, której dotyczą dane.

Jeżeli jeden z powyższych warunków zostanie spełniony, a podmiot danych żąda ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez ELEKTRON AG, może w każdej chwili skontaktować się w tym celu z pracownikiem administratora. Pracownik ELEKTRON AG zleci ograniczenie przetwarzania danych.

d. Sprzeciw wobec przetwarzania danych
Podmiot danych ma prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych, które nie wynika ze stosunku umownego ani zgody. ELEKTRON AG nie będzie przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu danych lub przetwarzanie służy do ustalenia, zaspokajania lub ochrony roszczeń prawnych.
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli podmiot danych chciałby skorzystać z prawa wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może w dowolnym momencie skontaktować się w tym celu z pracownikiem administratora.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Kryterium dotyczącym okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, o ile nie są niezbędne do wykonania lub zawarcia umowy.

7. Google Analytics
Administrator połączył niniejszą stronę internetową z komponentami Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza sieci polega na zbieraniu, gromadzeniu i analizowaniu danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera m.in. Dane dotyczące tego, z jakiej witryny podmiot danych trafił na stronę internetową, do której podstrony witryny dokonano dostępu oraz jak często i jak długo była wyświetlana podstrona. Analiza sieci jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści z reklam internetowych.
Firma obsługująca komponenty Google Analytics to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Administrator wykorzystuje dodatek "_gat._anonymizeIp" do analizy sieci za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku Google skraca i anonimizuje adres IP połączenia internetowego podmiotu danych, jeśli dostęp do naszej witryny pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje pozyskane dane i informacje między innymi do analizowania, w jaki sposób nasza strona internetowa jest wykorzystywana, do zestawiania raportów online pokazujących działania podejmowane na naszych stronach oraz do wykonywania innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej
Google Analytics instaluje pliki cookie na urządzeniu końcowym podmiotu danych. Wcześniej już wyjaśniono, co to są pliki cookie. Instalowanie plików cookie umożliwia Google analizę używania naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu którejkolwiek z pojedynczych stron naszej witryny internetowej, na której został umieszczony komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa na urządzeniu końcowym podmiotu danych jest automatycznie pobudzana przez dany komponent Google Analytics do przesyłania do Google danych w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, jak adres IP podmiotu danych, które służą Google przede wszystkim do ustalenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a w efekcie umożliwiają obliczenie prowizji.
Za pomocą plików cookie gromadzone są informacje odnoszące się do osoby, na przykład czas dostępu, miejsce, z którego nastąpił dostęp i częstość odwiedzin naszej strony przez podmiot danych. Przy każdych odwiedzinach naszych stron internetowych takie dane osobowe, łącznie z adresem IP łącza internetowego używanego przez podmiot danych, są przesyłane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w USA. Google może ewentualnie przekazywać te pozyskane z wykorzystaniem procedury technicznej dane osobom trzecim.
Podmiot danych może w każdej chwili uniemożliwić instalację plików cookie przez naszą witrynę internetową za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej i trwale odrzucić akceptację plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zapobiegłoby także umieszczeniu cookie przez Google w systemie informatycznym podmiotu danych. Oprócz tego zapisany już przez Google Analytics cookie w każdej chwili może zostać usunięty za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.
Ponadto podmiot danych ma możliwość sprzeciwić się rejestrowaniu danych wygenerowanych przez Google Analytics i dotyczących używania naszej strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google i zapobiec takim praktykom. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać dodatek blokujący do przeglądarki dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i go zainstalować. Zainstalowany dodatek blokujący do przeglądarki powiadamia Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku blokującego do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeżeli dane na urządzeniu podmiotu danych zostaną po jakimś czasie usunięte, sformatowane lub zainstalowane na nowo, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatek blokujący do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek blokujący do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez podmiot danych lub inną osobę zaliczaną do jej strefy wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku blokującego do przeglądarki.
Dalsze informacje oraz obowiązujące postanowienia Google w sprawie ochrony danych można uzyskać pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Dokładniejsze objaśnienia na temat Google Analytics są dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

8. Google AdWords

Administrator zintegrował na niniejszej stronie internetowej komponenty Google AdWords. Serwis Google AdWords służy do reklamy internetowej, umożliwiając reklamodawcom umieszczanie ogłoszeń zarówno w wynikach wyszukiwarek Google, jak też w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcom ustalanie z góry określonych słów kluczowych, dzięki którym reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik będzie poszukiwał za pomocą wyszukiwarki Google relewantnego wyniku. W sieci reklam Google reklamy są rozprowadzane na tematycznych stronach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi.
Firmą obsługującą usługi Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Cel reklamy Google
Celem Google AdWords jest reklama naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie adekwatnej do zainteresowań reklamy na stronach internetowych innych przedsiębiorstw i w wynikach wyszukiwarki Google oraz wyświetlanie reklamy zewnętrznej na naszej stronie internetowej.
Jeżeli osoba zainteresowana trafi na naszą stronę internetową dzięki ogłoszeniu Google, na urządzeniu końcowympodmiotu danych zostanie umieszczony przez Google tak zwany conversion-cookie. Wcześniej już wyjaśniono, co to są pliki cookie. Conversion-cookie traci swoją ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji podmiotu danych. Conversion-cookie pozwala ustalić, dopóki nie upłynie jego ważność, czy były wywoływane określone podstrony na naszej stronie internetowej, np. koszyk produktów z systemu sklepu online. Dzięki conversion-cookie zarówno my, jak też Google, może ustalić, czy podmiot danych, który trafił na naszą stronę dzięki reklamie AdWords, wygenerowała obrót, czyli dokonał zakupu towaru lub go anulował.
Dane i informacje pozyskane dzięki korzystaniu z conversion-cookie są wykorzystywane przez Google w celu opracowania statystyki odwiedzin dla naszej strony internetowej. My z kolei wykorzystujemy te statystyki odwiedzin do ustalania łącznej liczby użytkowników, którzy trafili do nas za pośrednictwem reklamy AdWords, czyli do ustalenia powodzenia lub niepowodzenia danej reklamy AdWords i do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasze przedsiębiorstwo ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują informacji od Google, dzięki którym można by zidentyfikować podmiot danych.
Dzięki conversion-cookie gromadzone są dane osobowe, jak np. strony internetowe odwiedzane przez podmiot danych. Zatem przy każdych odwiedzinach naszych stron internetowych dane osobowe, łącznie z adresem IP łącza internetowego używanego przez podmiot danych, są przesyłane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w USA. W określonych okolicznościach Google przekazuje te dane osobowe podmiotom trzecim.
Podmiot danych może w każdej chwili uniemożliwić instalację plików cookie przez naszą witrynę internetową za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej i trwale odrzucić akceptację plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej zapobiegłoby także umieszczeniu conversion-cookie przez Google na urządzeniu końcowym podmiotu danych. Oprócz tego osadzony już przez Google AdWords plik cookie w każdej chwili może zostać usunięty za pomocą przeglądarki internetowej lub innego programu.
Ponadto podmiot danych ma możliwość sprzeciwić się reklamie przez Google odnoszącej się do jego zainteresowań. W tym celu osoba zainteresowana musi z każdej używanej przez nią przeglądarki internetowej wywołać link www.google.de/settings/ads i dokonać tam żądanych ustawień.
Dalsze informacje oraz obowiązujące postanowienia Google w sprawie ochrony danych można uzyskać pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

ELEKTRON AG
Riedhofstrasse 11
8804 Au Zürich
Schweiz
Tel.: +41 44 781 01 11
E-Mail:
ELEKTRON Polska Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 33D
55-090 Długołęka
Polska/Poland
Tel.: +48 71 315 16 37
E-Mail:
Kontakt